Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Zawartość stron

Logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku realizuje projekt:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (III)" 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków specjalnej
linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER
 
Łączna wartość projektu: 2 451 109,00 zł.
Kwota dofinansowania na 2017 rok: 1 053 046,00 zł.
Kwota dofinansowania na 2018 rok: 1 271 063,00 zł.
Kwota dofinansowania na 2019 rok: 127 000,00 zł.

Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 30.04.2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leskim.

W projekcie zaplanowano uczestnictwo 243 osób i realizowanie następujących form wsparcia:
- Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania),
- Poradnictwo zawodowe, w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- Staże – 164 osoby,
- Bony na zasiedlenie – 41 osób,
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 38 osób.
 
Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
1. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanymi w PUP jako bezrobotne (dla których ustalono I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).Definicja NEET (na podstawie PO WER): Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych np. Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, w okresie ostatnich 4 tygodni).
 
2. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (dla których został ustalony I lub II profil pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, dla których został ustalony I lub II profil pomocy (wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie), tj. 2 osoby

3. Co najmniej 67 osób w grupie docelowej będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu definicji wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zał. 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych), co oznacza:
  
- dla przedziału wiekowego 18-24 lata czas pozostawania bez pracy nie krótszy niż 6 miesięcy,
- dla przedziału wiekowego 25-29 lat czas pozostawania bez pracy nie krótszy niż 12 miesięcy
(wliczając w to okres przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy).

4. Kryterium dot. efektywności zatrudnieniowej.

- dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%,
- dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%,
- dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%,
- dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%.

5. Wsparcie w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zostanie udzielone w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu (w przypadku osób do 25 roku życia termin liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, w przypadku osób powyżej 25 roku życia termin liczony od dnia przystąpienia do projektu).

6. Co najmniej 10% uczestników zostanie objętymi dodatkowymi instrumentami adresowanymi do bezrobotnych do 30 roku życia, o których mowa w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7. Proces rekrutacji rozpoczyna się od dnia 01.02.2017 r. i trwać będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc aktywizacji zawodowej nie dłużej niż do 31.12.2018 r. 

Szczegółowe informacje dot. udziału w projekcie: 
Beata Pencak - Koordynator projektu tel. 134616037
 
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby bezrobotne oraz pracodawców.


 


 
Załączniki
DOKUMENTACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POWER (pdf, 575 KB)
OŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE POWER (pdf, 671 KB)
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POWER (pdf, 296 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę