Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Zawartość stron

POWER 2019
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER

 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku informuje, że od dnia 23.01.2019 r. trwa nabór wniosków:

  • o zorganizowanie stażu – okres odbywania stażu średnio ok. 6 miesięcy; 

  • o przyznanie bonu na zasiedlenie – do kwoty 7.500 zł.;

  • o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  – do kwoty 21.000 zł.;

 w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)" dla osób w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) spełniających niżej wymienione kryteria:

  • osoby pozostające bez pracy tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku, jako bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy,

  • osoby, które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

  • osoby, które nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu) (tzw.: młodzież NEET).

Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP w Lesku.
Pracodawca po zakończonym stażu zobowiązany jest zatrudnić uczestnika projektu na podstawie jednej umowy na okres min. 3 pełnych miesięcy w ramach umowy o pracę (min. ½ etatu) lub umowę zlecenie z najniższą krajową.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę