Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lesku


Zawartość stron

POWER 2019
Powiatowy Urząd Pracy w Lesku od 01.01.2019 roku realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Planowany okres realizacji projektu to: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Budżet projektu w roku 2019 wynosi 2 400 672,00 zł.

Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Grupa docelowa: osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Lesku (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do młodzieży NEET – tzn. nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Dodatkowo projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale bezrobotnych – osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób do 25 roku życia) oraz nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 i więcej lat) bez względu na okres rejestracji.
Projekt zapewnia również możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 z zakresu włączenia społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego tj. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
 
Wsparcie projektu obejmuje następujące działania:
  • Ustalenie profilu pomocy - analizę stopnia oddalenia od rynku pracy oraz gotowość do podjęcia aktywności zawodowej, identyfikacja potrzeb oraz ustalenie dalszej formy aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Staże,
  • Prace interwencyjne,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Bony na zasiedlenie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Rekrutację uczestniczek/uczestników do projektu PUP w Lesku prowadzi od 23.01.2019 r. do momentu wyczerpania limitu miejsc lub środków finansowych przeznaczonych na daną formę pomocy.


Zainteresowanych tymi formami pomocy zapraszamy do kontaktu z pracownikami merytorycznymi PUP Lesko.

Dokumenty dotyczące realizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie dostępne są w zakładce Urząd/Dokumenty do pobrania.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz oferowanych formach wsparcia można uzyskać pod nr tel.: 134616037

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę